Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9

Algemeen

BLOM opleidingen verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene. BLOM opleidingen verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van BLOM opleidingen.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens

BLOM opleidingen geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. BLOM opleidingen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. BLOM opleidingen streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past BLOM opleidingen bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van BLOM opleidingen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

BLOM opleidingen beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. BLOM opleidingen maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. BLOM opleidingen is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan BLOM opleidingen. BLOM opleidingen deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van BLOM opleidingen respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van BLOM opleidingen, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement Blom opleidingen . De directie creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van BLOM opleidingen -medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

BLOM opleidingen hanteert voor gebruikers van de BLOM opleidingen-website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is BLOM opleidingen altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door BLOM opleidingen worden verzameld, of wijziging dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat BLOM opleidingen daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van BLOM opleidingen via de verschillende media. Indien u één van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij de directie van BLOM opleidingen .

Wijziging van deze Privacyverklaring

BLOM opleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Naar top