Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9

BLOM opleidingen wil uiteraard heel graag correct omgaan met haar relaties. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop het contact met u wordt onderhouden en dat de dienstverlening op de afgesproken wijze verloopt.

Klacht indienen

Een klacht komt vaak via e-mail binnen bij 1 van de opleidingsadviseurs of bij kwaliteitsmanager Mevr. Haverkate, email: c.haverkate@blomopleidingen.nl. Wanneer er telefonisch een klacht wordt doorgegeven, wordt gevraagd om een bevestiging per e-mail om misverstanden te voorkomen. De klacht wordt doorgezet naar de kwaliteitsmanager en zij is verantwoordelijk voor de verwerking en afronding van de klachten.

Er is een klachtenformulier registratie ontwikkeld, waarin alle stappen staan die worden genomen bij klachten, namelijk; constatering, oorzaak, directe actie (correctie) en actie om oorzaak weg te nemen (corrigerende maatregel).

Eerst volgt een korte terugkoppeling naar de klant waarin wij laten weten dat de klacht in ontvangst is genomen en wij hiermee aan de slag gaan. Vervolgens volgt een intern onderzoek met de betrokkenen en wordt de klacht onderzocht. Hierbij worden benodigde acties/maatregelen besproken. De oplossing wordt vervolgens met de klant besproken en afgehandeld. Waar nodig worden wijzigingen aangebracht in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Er zijn verificatiemomenten, waarbij de klachten worden geverifieerd of de desbtreffende maatregelen doeltreffend zijn. Hiermee wordt de klacht definitief afgerond of worden maatregelen waar nodig nog aangepast.

Alle klachten worden maandelijks in het MT besproken en jaarlijks tijdens de managementreview.

Beroep

Mocht de hiervoor beschreven interne klachtenprocedure niet tot een acceptabele oplossing hebben geleid, dan informeren wij u over een mogelijke beroepsprocedure.

  1. Heeft u als consument een overeenkomst met BLOM opleidingen, dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie.
  2. Heeft u als ondernemer een overeenkomst met BLOM opleidingen, dan kunt u een beroep doen op de Commissie van Kwaliteitshandhaving. 

Hieronder volgt informatie over de Geschillencommissie en de Commissie Kwaliteitshandhaving.  

Geschillencommissie

BLOM opleidingen is als lid van de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.
 
Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure is doorlopen zonder dat dit tot een aanvaardbare oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen zijn de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode van de NRTO in de uitspraak leidend. Een uitspraak is bindend en wordt in alle gevallen opgevolgd.

Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

070-3105310
www.degeschillencommissie.nl


Commissie Kwaliteitshandhaving

BLOM opleidingen dient zich als NRTO-lid te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van de algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien de zakelijke opdrachtgever van mening is dat een NRTO-lid bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de opdrachtgever deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

Naar top