Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 28 augustus 2023
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: nieuws

Landelijke inspectiedag bij distributiecentra door Nederlandse Arbeidsinspectie

Op 27 september 2023 staat er een belangrijke gebeurtenis op de agenda: de landelijke inspectiedag bij distributiecentra. Deze dag, georganiseerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie, zal plaatsvinden op verschillende locaties in het land. De inspecties zullen zich richten op cruciale veiligheidsaspecten binnen distributiecentra, waarbij het voorkomen van ongevallen en het waarborgen van een gezonde werkomgeving centraal staan. In deze blog werpen we een diepgaande blik op de aanstaande inspectiedag en de essentiële thema's die daarbij aan bod zullen komen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft het wettelijke recht om inspecties uit te voeren zonder voorafgaande afspraken met de bedrijven. Werkgevers zijn verplicht om volledige medewerking te verlenen aan de inspecteurs tijdens hun bezoek. Dit omvat het verstrekken van relevante documenten en het beantwoorden van vragen. De inspecteurs zullen zich allereerst legitimeren en het doel van hun inspectie aan de werkgever uitleggen voordat ze aan hun werk beginnen.

New call-to-action

Belangrijke veiligheidsthema's distributiecentra

De inspectiedag staat in het teken van veiligheid op de werkvloer. Uit eerdere inspecties is gebleken dat er bepaalde risico's zijn die vaak tot ongevallen leiden. Daarom worden drie primaire veiligheidsthema's tijdens deze inspecties belicht:

1. Aanrijdgevaar: Distributiecentra zijn vaak drukke en dynamische omgevingen waar voertuigen en personeel nauw met elkaar samenwerken. Aanrijdgevaar is een reëel risico, en de inspecteurs zullen beoordelen of er adequate maatregelen zijn genomen om dit gevaar te minimaliseren.

2. Verkeersplan: Een goed doordacht verkeersplan kan de veiligheid aanzienlijk verbeteren. Tijdens de inspecties zal worden nagegaan of er duidelijke routes zijn voor voertuigen en voetgangers, en of er voldoende signalering en markeringen zijn om de veiligheid te waarborgen.

3. Valgevaar: Werken op hoogtes brengt inherente risico's met zich mee. Het voorkomen van valongevallen is van cruciaal belang, en de inspecteurs zullen beoordelen of er adequate beschermingsmaatregelen zijn getroffen voor medewerkers die op hoogte werken.

Fysieke belasting en bezondheid

Naast de bovengenoemde veiligheidsthema's, zal er ook aandacht zijn voor fysieke belasting. Langdurige blootstelling aan lichamelijke overbelasting kan leiden tot ernstig verzuim en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. Tijdens de inspecties zullen de arbeidsomstandigheden worden geëvalueerd om te garanderen dat medewerkers niet worden blootgesteld aan onnodige lichamelijke belasting.

In 2022 bleek uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat in 89 procent van de geïnspecteerde distributiecentra er sprake was van fysiek zwaar werk. In maar liefst 59 procent van de gevallen is geen goed onderzoek gedaan naar de risico’s van de fysieke belasting. In deze bedrijven is dus ook niet nagedacht over maatregelen om de fysieke belasting te verminderen.

Daarnaast besteden veel distributiecentra niet of nauwelijks aandacht aan de trillingen die worden veroorzaakt door het rijden met heftrucks en ander intern transportmateriaal. Met name bij het laden en lossen van vrachtauto’s kunnen die trillingen groot zijn en op termijn leiden tot klachten bij heftruckchauffeurs. Vijftig distributiecentra hebben de opdracht gekregen om de trillingen te meten.

Belang van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Inspectie benadrukt het belang van een grondige risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor elk bedrijf. De RI&E vormt de basis van het arbobeleid en helpt om alle potentiële Arbo-risico's in kaart te brengen. Het hebben van een up-to-date RI&E is niet alleen essentieel voor de veiligheid van medewerkers, maar ook wettelijk verplicht. Bedrijven die nalaten een RI&E te hebben, kunnen geconfronteerd worden met boetes die kunnen oplopen tot 4500 Euro, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Plaats bericht


Naar top