Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 31 juli 2017
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: bedrijven

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Sinds 2015 neemt het aantal ernstige en fatale arbeidsongevallen na een aantal jaren van lichte daling weer toe. Cijfers laten een stijging van 14 procent van het aantal slachtoffers zien. De Arbeidsinspectie (voormalig Inspectie SZW) wijt de stijging aan de groeiende economie, maar ook aan de toegenomen flexibilisering van arbeid en vergrijzing van de beroepsbevolking. Wat moet u doen als uw bedrijf wordt getroffen door een arbeidsongeval?

Als het om een ernstig ongeval gaat, dient u natuurlijk allereerst de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en de benodigde hulpdiensten zoals ambulance en brandweer te waarschuwen. Daarna dient u het ongeval direct te melden bij Arbeidsinspectie, de voormalige arbeidsinspectie. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-5151 van Arbeidsinspectie, dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Ongevallen die niet de dood als gevolg hebben, kunnen ook digitaal worden gemeld via een meldingsformulier op www.nlarbeidsinspectie.nl. Op deze website is meer informatie te vinden over het melden van ongevallen.

 

Moet elk ongeval worden gemeld?

 

Nee. Volgens de Arbowet bent u alleen verplicht om een arbeidsongevallen te melden die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Bij blijvend letsel gaat het onder meer om amputatie, blindheid en chronische lichamelijke of psychische klachten. Onder ziekenhuisopname valt ook een dagopname, maar niet een poliklinische behandeling. De meldingsplicht geldt voor ongevallen op alle locaties waar mensen aan het werk zijn, of het nu gaat om een vaste, tijdelijke of mobiele werkplekken. De meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij u werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Bedrijven die meldingsplichtige ongevallen niet direct melden, lopen kans op een boete die kan oplopen tot € 50.000.

Wat gebeurt er na melding?

Dat hangt af van de aard van het ongeval. Op basis van alle verstrekte informatie beslist de Arbeidsinspectie  of onderzoek op locatie noodzakelijk is. Met een dergelijk onderzoek probeert de Arbeidsinspectie in ieder geval antwoord te geven op twee vragen:

  • Wat is de toedracht en de oorzaak van het ongeval?
  • Is het ongeval het gevolg van één of meer overtredingen van wettelijke bepalingen zoals de Arbowet?

Als dat nodig is, werkt de Arbeidsinspectie samen met politie of andere inspectiediensten. Het resultaat kan zijn dat de werkgever maatregelen moet nemen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Download het gratis beoordelingsformulier


Hoe gebeurt het onderzoek?

De Arbeidsinspectie komt zo snel mogelijk langs om het ongeval te onderzoeken. Daarvoor is het van belang dat de situatie op de locatie zoveel mogelijk ongewijzigd blijft, zodat de inspecteur zich een goed beeld kan vormen. Onderzoek vindt op verschillende manieren plaats:

  • Onderzoeken van de locatie door het nemen van foto’s, verzamelen van bewijs en wellicht zelfs een reconstructie.
  • Opnemen van verklaringen van getuigen.
  • Onderzoek van documenten.
  • Bespreking van bevindingen met de werkgever.
  • Opstellen van een rapportage.

De werkgever is verplicht mee te werken en alle gewenste hulp en informatie te geven. De Inspectie SZW streeft ernaar om onderzoeken binnen 13 weken af te ronden, maar soms is meer tijd nodig.

Wat gebeurt er bij overtredingen?

Dan wordt een ongevalsboeterapportage opgemaakt. Bij onder meer dodelijke ongevallen wordt met de officier van justitie bekeken of sprake is van een vermoedelijke overtreding van een strafbaar feit. Als dat het geval is, volgt een procesverbaal. Als daarin een schuldige wordt aangewezen, is dat vrijwel altijd de werkgever. Ook werknemers kunnen echter strafrechtelijk worden vervolgd. Als geen sprake is van een overtreding, wordt zowel de werkgever als het slachtoffer daarover per brief geïnformeerd. De medezeggenschapsraad ontvangt een afschrift van de brief aan de werkgever.

Hoe weet ik of ik aan de wet voldoe?

Natuurlijk probeert u niet moedwillig de wet- en regelgeving over veilig en gezond werken te overtreden. Het kan echter gebeuren dat u onderdelen van de Arbowet of andere wettelijke bepalingen over het hoofd ziet. De Arbeidsinspectie heeft op Zelfinspectie.nl een online tool geplaatst waarmee u zelf kunt checken of in uw bedrijf veilig en gezond wordt gewerkt. Via deze tool kijkt u naar uw eigen organisatie zoals een inspecteur dat zou doen.

Klik hier om direct naar de zelfinspectietool voor de sector transport en logistiek te gaan.

Lees hier  hoe het zit met de aansprakelijkheid bij een heftruckongeval.

 

Plaats bericht


Naar top